ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏ်ွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ တကၠသုိလ္အသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ ေဟာေျပာျပသျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Electronic သင္တန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားျပသခဲ့သည္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။