အ.ထ.က(၆)ဒဂံုေတာင္ေက်ာင္းတြင္ ၃၀.၉.၂၀၁၆ရက္ေန႔က သိပၸံႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ ျပသခဲ့ပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ စာေတြ႕သာမက လက္ေတြ႕ပါ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးျခင္း၊ စိတ္ပါဝင္စားေစရန္ စိတ္ႀကိဳက္ ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ပြဲ၌ ရူပေဗဒ၊ဇီဝေဗဒ၊ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ ပစၥည္ဴအမ်ိဳး ၅၀ေက်ာ္ကို ၈တန္း၊၉တန္း၊၁၀တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိကထား ျပသခဲ့ပါသည္။